Vedtægter for Holbæk Karate-Do


 

Du kan hente nedenstående vedtægter som PDF-fil her

Vedtægter for foreningen "Holbæk Karate Do"

Stiftet februar 2017

§ 1. Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Holbæk Karate Do tidligere kendt som Bushi Karate i perioden 2015-2017. Foreningen hører hjemme i Holbæk kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, under Danmarks Idrætsforbund. Foreningen er tillige medlem af Shotokan karate Do International Federation.

§ 2. Formål:

Foreningens formål er at tilbyde karatetræning i såvel traditionel som sportslig forstand. Ud over det sportslige, så vægtes det sociale aspekt meget højt. Alle skal have mulighed for at udvikle deres sociale forståelse uanset alder, køn, oprindelse, samt evner til at begå sig sportsligt. Vi tilstræber, at medlemmerne deltager i det sociale liv der er i foreningen og at alle tager et medansvar for fællesskabet og de aktiviteter der foregår i foreningen.

§ 3. Medlemskab:

Som aktivt og passivt medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 5 år, når vedkommende vedkender sig nærværende vedtægter og foreningens formål.

§ 4. Indmeldelse:

Indmeldelse skal ske på foreningens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsen foregå ved forældre eller værge. Indmeldelsen er bindende for mindst 1 måned.

§ 5. Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftlig til formand/kasserer med mindst 1 måneds varsel til den første dag i en måned. Senest 14 dage efter udmeldelse, betales evt. restance på medlemskontingent, inkl. kontingent for perioden fra udmeldelsen meddeles, indtil egentlig udtræden sker.

§ 6. Kontingent:

Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Opkrævningsform og indbetalingsfrister fastsættes af bestyrelsen. Betalt kontingent kan ikke returneres.

§ 7. Restance:

Kontingent betales forud. Ved for sen betaling rykkes medlemmet mundtligt. Såfremt kontingentet ikke betales herefter, skal medlemmet skriftligt meddeles, at det er slettet af foreningens medlemsliste, og udelukkes fra foreningens aktiviteter.

§ 8. Udelukkelse og eksklusion:

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, hvis medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter, ved brud på etikette og disciplin, der udøves under træningen, ved voldelig optræden eller når særlige forhold giver anledning hertil. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om udelukkelse/eksklusion, er det bestyrelsen alene der kan iværksætte dette.

§ 9. Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 12 år og ikke er i kontingentrestance og som har været medlem af foreningen i mindst 6 måneder. Medlemmer under 12 år kan udøve deres stemmeret via forældre/værge. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt/annonceres på hjemmeside med mindst 4 ugers varsel, med angivelse af dagsorden. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 10. Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af
  1. formand
  2. næstformand
  3. kasserer
  4. mindst 1 bestyrelsesmedlemmer
  5. revisor
 8. Eventuelt

§ 11. Generalforsamlingens ledelse m.v.:

Generalforsamlingen vælger sin dirigent. Forældre eller værger til medlemmer under 18 år, kan vælges til bestyrelsen, uden at forælder/værge selv er betalende medlem. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges, når der skriftligt foreligger tilsagn om, at vedkommende vil modtage valg til den foreslåede post. Afstemning skal, såfremt 5 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der skrives referat af generalforsamlingens beslutninger.

§ 12. Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en fjerdedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom, med forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår mødets indkaldelse, ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

§ 13. Bestyrelse — Valg:

estyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og mindst 1 medlemmer der vælges for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og mindst 1 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kassereren og næstformand er på valg i ulige år. Bestyrelsen kan bestå af færre medlemmer hvis det ikke er muligt at sammensætte de ovennævnte personer. Bestyrelsen kan indkalde referencepersoner fra diverse udvalg til bestyrelsesmøder. Udvalgsmedlemmer har ikke stemmeret i bestyrelsen. Der vælges 1 suppleant til bestyrelsen hvis dette er muligt.

§ 14. Tegningsret:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer heriblandt formanden er til stede. Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Der skrives referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger. Protokollen underskrives af bestyrelsen — senest ved næste møde. Foreningen tegnes af formanden. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen, ligesom foreningens medlemmer ikke har krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 15. Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskab og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Regnskab og budget lægges på foreningens hjemmeside til gennemsyn senest 4 uger før ordinær generalforsamling.

§ 16. Revision:

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor, jf. 5 IO. Revisoren skal hvert år senest 5 uger før den ordinære generalforsamling gennemgå det samlede regnskab og kontrollere, at beholdningerne er til stede. Regnskabet skal forsynes med påtegning. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Træning og undervisning:

Alt, der vedrører træning og undervisning i foreningen, har kun én (1) myndighed. Denne myndighed besidder instruktørrådet for foreningen. I instruktørrådet bør der kun optages Danbærere.

§ 18. Vedtægtsændringer:

Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 19. Foreningens opløsning:

estemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 51% af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Skulle der være en formue, så anvendes denne til ”et alminnyttigt formål” og dette bestemmes af generalforsamlingen.

Formand  ________________ 

Næstformand ________________

Kasserer ________________

Best. Medlem ________________

Best. Medlem ________________

Best. Medlem ________________

Best. Medlem ________________